Top

Rio Bravo

1959

خلاصه داستان : ریو براوو، شهرى مرزى و کوچک در تکزاس، » کلانتر جان ت. چنس « ( وین )، » جو بردت « ( ایکینز )، برادر سلطان گله‏ دارى منطقه را به اتهام قتل مردى بى‏ گناه دستگیر مى ‏کند. گله ‏دار بزرگ، » نیتان بردت « ( راسل ) نیز مى‏ کوشد تا با کمک هفت تیرکش‏ هایش » جو « را آزاد کند ...