Top

Fast Color

2018


خلاصه داستان : پس از سالها مخفی شدن ، یک زن مجبور به فرار می شود وقتی توانایی های مافوق بشری او کشف می شود. سالها پس از ترک خانواده اش ، تنها جایی که برای مخفی شدن باقی مانده خانه است ...