Top

Wild Tales

2014

کارگردان : Damián Szifron

نویسندگان : Germán Servidio (collaborating writer), Damián Szifron

بازیگران : Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa


خلاصه داستان : نابرابری، بی عدالتی و درخواستهای دنیا ما برای خیلیها استرس و افسردگی به همراه دارد. در این میان برخی از آنها دست به کارهای عجیبی می زنند. فیلم داستان این انسانهاست. انسانهایی که در برابر رویایی با حقیقت آسیب پذیر بوده و ناگهان دست به کارهایی غیر قابل پیشبینی می زنند...

 

صفحه IMDb Wild Tales : Relatos Salvajes