Top

Devil's Knot

2013


خلاصه داستان : به تصویر کشیدن کشتار بیرحمانه سه کودک ، برای بخشی از یک مراسم شیطانی و ...