Top

Funny Girl

1968

 خلاصه داستان :  »فانی برایس« (استرایسند) دختر زشت رو اما مصصم که در نیویورک زندگی می کند، پی موفقیت روی صحنه ی نمایش است. در »موزیک های کینی«، توجه قمارباز عاشق پیشه، »نیک آرنستاین« (شریف) و »فلورنز زیگفلد« (پیجن) غول عالم نمایش را جلب می کند ...